Return to the NORWEGIAN ArchiveForward to the Current NORWEGIAN discuss

Peter fra LATuesday 19th of October 2004 12:54:25 PM
Norsk PHRASES 02 -
Under Construction

Click here to see a list of all PHRASE lessons.

Format Used:
English Phrase
Norwegian Phrase /American-English Transcription/

UNDERSTANDING EACH OTHER
Å forstå hverandre

Do you speak .....?
Snakker du .....? /SNAHK-KEHR DEW/

I speak .....
Jeg snakker .... /YAI SNAHK-KEHR/

I don't speak .....
Jeg snakker ikke ..... /YAI SNAHK-KEHR EEK-KEH/

I speak a little .....
Jeg snakker litt ..... /YAI SNAHK-KEHR LEET/

English
engelsk /EHN-GEHL-SHK]
French
fransk /FRAHN-SHK/
German
tysk /TEE-SHK/
Spanish
spansk /SPAHN-SHK/
Portuguese
portugisisk /POOR-TEW-GEE-SEE-SHK/
Arabic
arabisk /AHRAH-BEE-SHK/
Chinese
kinesisk /KEE-NEE-SEE-SHK/
Hindi
hindi /HEEN-DEE/
Russian
russisk /ROOS-SEE-SHK/
Italian
italiensk /EE-TAH-LEE-EHN-SHK/
Dutch
nederlandsk /NEH-DEHR-LAHN-SHK/
Norwegian
norsk /NOOR-SHK/
Swedish
svensk /SVEHN-SHK/
Danish
dansk /DAHN-SHK/
Polish
polsk /POOL-SHK/
Urdu
urdu /EWR-DEW/
Farsi
farsi persisk /FAHR-SEE PEHR-SEE-SHK/
Japanese
japansk /YAH-PAHN-SHK/
Indonesian
indonesisk /EEN-DOO-NEH-SEE-SHK/
Malay
malay /MAH-LAH-EE/

Do you understand?
Forstår du? /FOOR-STOHR DEW/

Do you understand me?
Kan du forstå meg? /KAHN DEW FOOR-STOH MAI/

I understand
Jeg forstår /YAI FOOR-STOHR/

I understand you
Jeg forstår deg /YAI FOOR-STOHR DAI/

I don't understand
Jeg forstår ikke /YAI FOOR-STOHR EEK-KEH/

I don't understand you
Jeg forstår deg ikke /YAI FOOR-STOHR DAI EEK-KEH/

Could you please repeat that?
Kan du gjenta det? /KAHN DEW YEHN-TAH DEH/

Could you please speak more slowly?
Kan du snakke langsommere, vær så snill? /KAHN DEW SNOK-KEH LAHN-SOOM-MEH-REH VAR SOH SNEEL/
Kan du være så snill å snakke langsommere? /KAHN DEW VAREH SOH SNEEL OH SNOK-KEH LAHN-SOOM-MEH-REH/

Could you write it down please?
Kan du skrive det ned, vær så snill? /KAHN DEW SKREE-VEH DEH NEHD, VAR SOH SNEEL/

I don't know how to say that
Jeg vet ikke hvordan jeg kan si det /YAI VEHT EEK-KEH VOOR-DAHN YAI KAHN SEE DEH/

I don't know the right word
Jeg kan ikke riktig ord /YAI KAHN EEK-KEH REEK-TEE OOR/

What did you say?
Hva sa du? /VAH SAH DEW/

How do you say that in ......?
Hvordan sier du det på .....? /VOOR-DAHN SEE-EHR DEW DEH POH/

How do you write that?
Hvordan skrives det? /VOOR-DAHN SHREE-VEHS DEH/
Hvordan skriver du det? /VOOR-DAHN SHREE-VEHS DEW DEH/

How do you pronounce that?
Hvordan uttales det? /VOOR-DAHN EWT-TAHL-EHS DEH/
Hvordan uttaler du det? /VOOR-DAHN EWT-TAHL-EHS DEW DEH/

Can you translate this for me?
Kan du oversette dette for meg? /KAHN DEW OO-VEHR-SEHT-TEH DEHT-TEH FOOR MAI/

Did I say that right?
Sa jeg det riktig? /SAH YAI DEH REEK-TEE/

Notes:
When starting out you will frequently notice that the letters d, g, and h are often silent in Norwegian:

Land (English meaning: Land) [Phonetic: /LAHN/]
Viktig (English meaning: Important) [Phonetic: /VEEK-TEE/, to my ear the K is rather soft and I sometimes hear it as if it is /VEEG-TEE/]
Hva (English menaing: What) [Phonetic: /VAH/]

Each vowel (a, e, i, o, u, y, æ, ø, å) in a stressed syllable is either long (about three times longer than you are in the habit of holding it) or very short.