Return to the POLISH ArchiveForward to the Current POLISH discuss

dorozdTuesday 31st of May 2005 05:49:25 PM
Turkish-Polish - Would love to learn Turkish.
I can help someone with Polish.


Sayılar - Liczby

1 - bir (jeden)
2 - iki (dwa)
3 - üç (trzy)
4 - dört (cztery)
5 - beş (pięć;)
6 - altı (sześć;)
7 - yedi (siedem)
8 - sekiz (osiem)
9 - dokuz (dziewięć;)
10 - on (dziesięć;)
11 - on bir (jedenaście)
12 - on iki (dwanaście)
13 - on üç (trzynaście)
14 - on dört (czternaście)
15 - on beş (piętnaście)
16 - on altı (szesnaście)
17 - on yedi (siedemnaście)
18 - on sekiz (osiemnaście)
19 - on dokuz (dziewiętnaście)
20 - yirmi (dwadzieścia)
21 - yirmi bir (dwadzieścia jeden)
22 - yirmi iki (dwadzieścia dwa)
23 - yirmi üç (dwadzieścia trzy)
24 - yirmi dört (dwadzieścia cztery)
25 - yirmi beş (dwadziescia pięć;)
26 - yirmi altı (dwadzieścia sześć;)
27 - yirmi yedi (dwadzieścia siedem)
28 - yirmi sekiz (dwadzieścia osiem)
29 - yirmi dokuz (dwadzieścia dziewięć;)
30 - otuz (trzydzieści)
40 - kırk (czterdzieści)
50 - elli (pięćdziesiąt)
60 - altmış (sześćdziesiąt)
70 - yetmiş (siedemdziesiąt)
80 - seksen (osiemdziesiąt)
90 - doksan (dziewięćdziesiąt)
100 - yüz (sto)
200 - iki yüz (dwieście)
300 - üç yüz (trzysta)
400 - dört yüz (czterysta)
500 - beş yüz (pięćset)
600 - altı yüz (sześćset)
700 - yedi yüz(siedemset)
800 - sekiz yüz(osiemset)
900 - dokuz yüz (dziewięćset)
1000 - bin (tysiąc)
1001 - bin bir (tysiąc jeden)
1100 - bin yüz (tysiąc sto)
2000 - iki bin (dwa tysiące)
3000 - üç bin (trzy tysiące)
4000 - dört bin (cztery tysiące)
5000 - beş bin (pięć tysięcy)
6000 - altı bin (sześć tysięcy)
7000 - yedi bin (siedem tysięcy)
8000 - sekiz bin (osiem tysięcy)
9000 - dokuz bin (dziewięć tysięcy)