Return to the TAGALOG ArchiveForward to the Current TAGALOG discuss

alequin0923Thursday 10th of February 2005 10:51:54 PM
Tagalog PHRASES 02 - Tagalog PHRASES 02

BASIC CONVERSATION
Mga Karaniwang Pangungusap na ginagamit sa PakikipagtalastasanHow are you doing?
Kumústa? (to one person)
Kumústa kayóng lahát? (to more than one person)

I'm doing great!
Mabuti naman ako.

I'm not well.
Masamà ang pakiramdam ko.

How old are you?
Iláng taón ka na?

I am .... years old
……taóng gulang.

I don't know
Hindî ko pò alam.

I don't like that
Hindî ko pò gusto iyan.

I'm ready
Handâ na ako.

Let's go!
Halika na.

I'm sorry
Patawarin mo ako Pasensiya na.