Spanish Reformas Ortogrãficas I Don't Know If This Has Been Presented Yet

Phrasebase Archive

Return to the SPANISH Archive
Forward to the Current SPANISH Discussion


Caramelicious
Thursday 05th of January 2006 12:30:31 PM
REFORMAS ORTOGRÁFICAS: REFORMAS ORTOGRÁFICAS

La Real Academia de la Lengua dará a conocer próximamente la reforma modelo 2000 de la ortografía española que tiene como objetivo unificar el español como lengua universal de los hispanoparlantes. Me han
mandado, con carácter exclusivo, un documento reservado que revela cómo se llevará a cabo dicha reforma. Será, pues, una enmienda paulatina, que entrará en vigor poco a poco, para evitar confusiones.

La reforma hará mucho más simple el castellano de todos los días, pondrá fin a los problemas de ortografía que tienden trampas a futbolistas, abogados y arquitectos de otros países, especialmente los iberoamericanos, y hará que nos entendamos de manera universal quienes hablamos esta noble lengua.

De acuerdo con el expediente secreto, la reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales:

Supresión de las diferencias entre "c", "q" y "k". Komo despegue del plan, todo sonido parecido al de la k (este fonema tiene su definición téknika lingüístika, pero konfundiría mucho si la mencionamos akí) será asumido por esta letra. En adelante, pues, se eskribirá kasa, keso, Kijote.

También se simplifikará el Sonido de la "c" y la "z" para igualarnos a nuestros hermanos hispanoamericanos que convierten todas estas letras en un úniko fonema "s". Kon lo kual sobrarán la c y la z: "el sapato de
Sesilia es asul".

Por otro lado, desapareserá la doble c y será reemplasada por x: "Tuve un axidente en la Avenida Oxidental". Grasias a esta modifikasión los
españoles no tendrán ventajas ortográfikas frente a otros pueblos hispanoparlantes por su estraña pronunsiasión de siertas letras.

Así mismo, se funde la "b" kon la "v", ya ke no existe en español diferensia alguna entre el sonido de la b larga y la v chikita. Por lo kual, a partir del segundo año, desapareserá la v y beremos kómo bastará kon la b para ke bibamos felises y kontentos.

Pasa lo mismo kon la elle y la ye. Todo se eskribirá con y: "Yébeme de paseo a Sebiya, señor Biyar". Esta integrasión probokará agradesimiento general de kienes hablan kasteyano, desde Balensia hasta Bolibia. Toda b será de baka, toda b será de burro.

La hache, kuya presensia es fantasma en nuestra lengua, kedará suprimida por kompleto: así, ablaremos de abichuelas o alkool.

A partir del tercer año de esta implantación, y para mayor konsistensia, todo sonido de erre se eskribirá con doble "r": "Rroberto me rregaló una rradio".

No tendremos ke pensar kómo se eskribe sanaoria, y se akabarán esas complikadas y umiyantes distinsiones entre "echo" y "hecho". Ya no abrá ke desperdisiar más oras de estudio en semejante kuestión ke nos tenía artos.

Para ebitar otros problemas ortográfikos se fusionan la "g" y la "j", para que así jitano se eskriba komo jirafa y geranio komo jefe. Aora todo ba con jota: "El jeneral jestionó la jerensia". No ay duda de ke
esta sensiya modifikasión ará que ablemos y eskribamos todos con más rregularidad y más rrápido rritmo.

Orrible kalamidad del kasteyano, en jeneral, son las tildes o asentos. Esta sancadiya kotidiana jenerara una axion desisiba en la rreforma; aremos komo el ingles, ke a triunfado unibersalmente sin tildes. Kedaran eyas kanseladas desde el kuarto año, y abran de ser el sentido komun y la intelijensia kayejera los ke digan a ke se rrefiere kada bocablo.
Berbigrasia: "Komo komo komo komo!"

Las konsonantes "st", "ps" o "pt" juntas kedaran komo simples t o s, kon el fin de aprosimarnos lo masimo posible a la pronunsiasion iberoamerikana. Kon el kambio anterior diremos ke etas propuetas osionales etan detinadas a mejorar ete etado konfuso de la lengua.

Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke inkomodan y poko ayudan al siudadano. Asi, se dira: "Ke ora es en tu relo?", "As un ueko en la pare" y "La mita de los aorros son de Aguti". Entre eyas, se suprimiran las eses de los plurales, de manera que diremos "la mujere" o "lo ombre".

Despues yegara la eliminasion de la "d" del partisipio pasao y kanselasion de lo artikulo. El uso a impueto ke no se diga ya "bailado" sino "bailao", "erbido" sino "erbio" y "benido" sino "benio". Kabibajo asetaremo eta kotumbre bulgar, ya ke el pueblo yano manda, al fin y al kabo. Dede el kinto año kedaran suprimia esa de interbokalika ke la jente no pronunsia. Adema, y konsiderando ke el latin no tenia artikulo y nosotro no debemo imbentar kosa ke nuetro padre latin rrechasaba, kateyano karesera de artikulo. Sera poko enrredao en prinsipio, y
ablaremo komo fubolita yugolabo, pero depue todo etranjero beran ke tarea de aprender nuebo idioma rresultan ma fasile. Profesore terminaran benerando akademiko ke an desidio aser rreformas klabes para ke sere umano ke bibimo en nasione ispanoablante gosemo berdaderamente del idioma de Serbante y Kebedo.

Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra eñe.

Eñe rrepresenta balore ma elebado de tradision ispanika y primero kaeremo mueto ante ke asetar bejasione a simbolo ke a sio korason bibifikante de istoria kastisa epañola unibersa.jvz8a
Thursday 05th of January 2006 09:17:05 PM
Originalmente dicho por alguien
...pondrá fin a los problemas de ortografía que tienden trampas a futbolistas, abogados y arquitectos de otros países, especialmente los iberoamericanos...lol sure :D the rest of the speakers live in non-Spanish-speaking countries, so I guess they don't have ortography problems :p
... por su estraña pronunsiasión... mmm.. that change hadn't been adopted yet! :p (unless who wrote this pronounces that way :D)
Así mismo...,lol nice to see a critic like this... with that mistake. The word is asimismo.

...kedará suprimida por kompleto: así, ablaremos de abichuelas...Does that mean por completo? :p
kon el fin de aprosimarnos lo masimo posible...Once again, lack of consitency when applying the "new" rules!
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra eñe.LOOOOOOOOOOOL :D
Eñe rrepresenta balore ma elebado de tradision ispanika y primero kaeremo mueto ante ke asetar bejasione a simbolo ke a sio korason bibifikante de istoria kastisa epañola unibersa.lol after reading all this.. if it could happen... I'll be happily dead by then. But... if it happens before I die... I swear I'll drop my Spanish to adopt some other language!


lorelai
Friday 06th of January 2006 03:20:47 AM
Aaron, thank you from the bottom of my heart for posting this. I can think of no better incentive to master the beautiful language that Spanish is right now, while I still have the time. :p :D


Caramelicious
Friday 06th of January 2006 08:40:50 AM
No problem, I found it very funny. I found the French and the English version also.
:D

They are all on my blog.

lol after reading all this.. if it could happen... I'll be happily dead by then. But... if it happens before I die... I swear I'll drop my Spanish to adopt some other language!

If you are going to drop it, I'd gladly take it!
:DReturn to the SPANISH Archive
Forward to the Current SPANISH Discussion

Archive