Tagalog Filipino 101

Phrasebase Archive

Return to the TAGALOG Archive
Forward to the Current TAGALOG Discussion


Dawnlorraine
Friday 07th of October 2005 12:53:31 PM
Filipino 101: Filipino 101
I looked at the topics and upon seeing the contents, I thought I might post a series of Filipino lessons, starting from the Filipino alphabet. So here it goes:

The Official Filipino Alphabet

The official Filipino alphabet (as decreed in 1987) comprises 28 letters the 26 letters of the English alphabet plus and ng.


a b c d e f g

h i j k l m n

ng o p q r s

t u v w x y z


Previously, the alphabet taught to Filipino children in Philippine schools consisted of 31 letters the basic ABAKADA Tagalog alphabet, as developed by Lope K. Santos in the 1930s, plus c, ch, f, j, ll, , q, rr, v, x, and z.

Note: In 2001, the Commission on the Filipino Language (Komisyon sa Wikang Filipino) issued "Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino" revised guidelines on the use of c, f, j, , q, v, x, and z. Notice the spelling of "revisyon," "alfabeto," and "ispeling."


Source:
http://www.tagaloglang.com/alphabet.htm

Hereunder are letters in the Filipino Alphabet that are pronounced as follows:

1. C- K, S

C is pronounced as K if the succeeding vowel is either a, o, or u

Halimbawa (Example):

Filipino - Spanish - English

kusina - cocina - kitchen
kaso - caso - case
Komidor - comidor - dining room

2. CH - TS, S

Halimbawa (Example):

Filipino Spanish English

Tsinelas - Chinelas - Slipper
Kutsaron - Cucharon - Laddle
Tsokolate - Chocolate - Chocolate

3. F - P

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

pista - fiesta - fiesta (feast)
pabor - favor - favor
pabrika - fabrica - factory

4. J - H, S

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

sabon - jabon - soap
hustisya - justicia - justice
hardin - jardin - garden

5. LL - Ly, Y, Liy

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

Kastilyo - castillo - castle
Sipilyo - cepillo - toothbrush
Sibuyas - cebollas - onion

6. N - Ny

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

Sinyorita - Seorita - Miss
kanyon - caon - canon
pinya - pia - pineapple


7. Q - K

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

keso - queso - cheese
makina - maquina - machine
tanke - tanke - tank

8. RR - R

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

Karosa - carroza - carriage
karera - carrera - race
baril - barril - gun

9. V - B

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

bintana - ventana - window
bakante - vacante - vacant
labandera - lavandera - laundrywoman

10. X - Ks H

Halimbawa:

Tagalog - Spanish - English

boksing - - boxing
taksi - taxi - taxi
Mehiko - Mexico - Mexico


11. Z - S

Halimbawa:

Filipino - Spanish - English

siper - - - zipper
sapatos - zapatos - shoes
serbesa - cerveza - beer


_________________________
"For a long time it had seemed to me that life was about to begin real life. But there was always some obstacle in the way. Something to be got through first, some unfinished business, time still to be served, a debt to be paid. Then life would begin. At last it dawned on me that these obstacles were my life."

-Fr. Alfred D'Souza
Dawnlorraine
Friday 07th of October 2005 03:04:09 PM
Gamit ng May at Mayroon
The use of {b]May has, have and mayroonhas, have

Ang May- pronounced like "my" in English ay ginagamit kapag ang sumusinod na salita ay pangngalan, pang-uri, pang-abay ay pandiwa.

May is used if the word that follows is either a noun, adjective, adverb, or verb

Halimbawa:

a) May bata (noun) sa duyan. There's a child in the cradle.

b) May magandang (adjective) tanawin sa Lawa ng Laguna. There's a beautiful scene in Laguna Bay

k. May nag-aaro (verb) sa bukid. There's (someone) plowing the field.

d. Maybukas pang darating. There's still tomorrow to come

Ang May ay ginagamit din kapag ang sumunod na salita ay isang panghalip na paari.

May is also used when followed by an article mga and preposition sa
Halimbawa:

May mga taong sumpungin. There (May) are moody people.

Tayo ay may mga tungkulin sa ating bayan. We have duties to our nation

Mayroon shall be discussed tomorrow.

Dawnlorraine
Saturday 08th of October 2005 06:33:35 AM
Ang Mayroon ay ginagamit kapag sinusunda ng kataga, tulad ng din, daw, yata.
Halimbawa:

Mayroon yata siyang gustong sabihin sa iyo. I think she/he has something to tell you or It looks like she/he wants to tell you something

Mayroon is used if it is followed by a personal pronoun in the possisive form.
Halimbawa:

Mayroon kaming inihahandang palatuntunan para sa Linggo ng Wika. We have a program prepared for the Langiuage Week

Ang mayroon ay ginagamit bilang panagot sa tanong. Mayroon is used to answer a question.
Halimbawa:

Tanong Question:

May klase ka pa ba? Do you still have a class?

Answer Sagot:

Oo, mayroon pa. Yes, I still have.


Sk8More
Monday 10th of October 2005 04:55:05 AM
So a quick question then Titser is pronounced Ti-cher .


Dawnlorraine
Monday 10th of October 2005 05:39:41 AM
Right Sk8more.:)


Dawnlorraine
Saturday 19th of November 2005 09:27:14 AM
Mga Bahagi ng Pananalita
Parts of Speech

Pangngalan - Noun

Panghalip - Pronoun

Pang-uri - Adjective

Pandiwa - Verb

Pang-abay - Adverb

Pangatnig - Conjunction

Pandamdam - Interjection

Pantukoy - Preposition

Pang-ukol - Article


Dawnlorraine
Thursday 24th of November 2005 06:59:20 AM
Okay, I'll discuss each part of speech. I'll start with Pangngalan - noun.

Uri (types):

A.Pangngalang Pambalana (common noun). Ito ay tumutukoy sa tao, pook o bagay sa pangkalahatang diwa at karaniwang nagsisimula sa maliit na titik. This refers to a person, place or thing in a general sense that always start with a small letter.

Mga halimbawa examples:

aklat book

ulan rain

tubig water

pusa cat

dagat - sea

laot - ocean

B.Pangngalang Pantangi (proper noun). Ito ay tumutukoy sa isang particular o tanging tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Ito ay palaging nagsisimula sa malaking titik.This refers to name of a specific person, animal, thing, place or event. This always starts with a capital letter.

Mga halimbawa:

Maria

Willy (the whale)

Egypt

Independence Day

Iba pang uri ng Pangngalan (other types of noun):

A.Tahas (concrete noun) Ito ay tumutukoy sa mga bagay na nararamdaman ng diwang pangangatawan: hipo, paningin, panlasa, pandinig at pang-amoy. This refers to things perceived by the physical senses: touch, sight, taste, hearing, and smell.

Mga halimbawa (Examples):

mangga mango

pabango - perfume

kulay color

unan pillow

B.Basal (abstract noun) Ito ay tumutukoy na anumang bagay na hindi nararamdaman ng limang diwang pangangatawan,at ito ay kabaligtaran ng pangngalang tahas. This refers to anything that you cannot perceive by the five physical senses.

Dalawang uri ng basal na pangngalan - Two types of abstract nouns

a)Palansak o di nabibilang (uncountable)

halimbawa (example):

kabataan childhood

katarungan justice

hangin air

b) di-palansak o nabibilang countable

Mga halimbawa - examples:

taon year

araw day

sangay branch (of government or office, not branch of a tree)


Kailanan (number):

A. Isahan - singular

mga halimbawa (examples)

buto seed

bunga fruit

papel paper

lampara lamp

Ito ay gumagamit ng mga pantukoy na: ang, ng, si, kay, at ni. This uses the articles ang (the), ng (of), si, kay (or, of,) ni (by [a person]).


B. Dalawahan - dual

Halimbawa (example):

mag-asawa (married) couple

magkaibigan friends

magkatuwang partner

magkasintahan lovers

Ito ay madalas ginagamitan ng salitang kapwa. The dual noun usually use yhe word kapwa (both).

C.Maramihan - plural nagagawang maramihan ang isahan sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga sumusunod ng mga katagang: ang mga, ng mga, sa mga, daan-daang (hundreds), libu-libong (thousands)singualar nouns are made plural by adding 'ang mga', 'ng mga'. 'sa mga', 'daan-daang' (hundreds), 'libu=libong' (thousands)..

Ito ay gumagamit ng mga pangtukoy ang mga, ng mga. This uses the article 'the' (and noun word plus s or es)

Kaanyuan (Form)

A. Payak (simple) Ito ay pangngalan na walang lapi, at kadalasan ay salitang ugat. This is a noun with no affixes, almost always a root word.

Mga halimbawa-examples:

tao person

manok chicken

gamot - medicine


B. Maylapi - affixed Itong mga pangngalang ito ay maylapi ayon sa sumusunod: These nouns are affixed as follows:

a. Prefix unlapi mga halimbawa examples:

Manggagamot doctor (root word is gamot, which means medicine)

Or:

Mandaragat fisherman, root word is dagat, which means sea

Note that if the first syllable of the root word is da,(in dagat) it is supposed to be repeated as mandadagat for fisherman, but it changes to a more correct noun mandaragat

Another example:

Mananayaw dancer, root word is sayaw which means to dance

Note again, that if the first syllable to of root word is sa (in sayaw) and to make a noun out of the root word, it is supposed to become mangsasayaw, but it is changed to a more correct noun mananayaw

Another similar example:

Maniningil Debt collector, root word: singil which means to collect payment for debt

Again, the first syllable of the root word si is repeated, and supposed to be mangsisingil but it is changed to maninigil

b. Infix gitlapi

mga halimbawa examples:

Sinaing - cooked rice, root word is saing, which means to cook

Tinapa smoked fish , root word is tapa which means to smoke

c. Suffix hulapi

mga halimabawa examples:

bigasan rice dispenser, root word is bigas, which means rice)

silangan east, root word is silang which means to rise or be born

gupitan barber shop, root word is gupit, which means to cut (hair or nail or grass)

d. Kabilaan (both sides) Kung ang salitang pangngalan ay may unlapi at hulapi. When the noun word is prefixed and suffixed.

Mga halimbawa:

Palaruan playground , root word is laro which means to play

Pagamutan hospital, root word: gamot medicine


e. Laguhan kung ang salitang ugat ay may unlapi, may gitlapi, at may hulapi. When the root word is prefixed, infexed and suffixed.

Mga halimbawa:

Sansinukuban the whole world san as unlapi (prefix), in as gitlapi -infix and an as hulapi (suffix) (root word: sukob shelter

Napagsusumikapan accomplishment (literal meaning is what had been strived for) napag as [iiprefix, um as ifix, an as suffix. Root word: sikap to strive

Tagapagdinuguan blood dish cook, literal meaning is the one assigned to cook the blood dish: tagapag prefix, in as infix, an as suffix. Root word: dugo blood.

C. Inuulit (repeated) Kung ang salitang pangngalan ay inuulit, o salitang ugat, o payak o kaya namay maylapi. When the noun word is repeated, or the root word, or simple noun, or affixed.

Mga halimbawa:

Bahay-bahayan playhouse, root word is bahay, which means house

Tau-tauhan robot, root word is tao human being, person

example in a sentence:
Tinuturing mong parang tau-tauhan ang kaibigan mo You are treating your friend like a robot.

Kuro-kuro opinion
Alaala memory, remembrance

Kilikili armpit

Binibini lady

Paruparo butterfly

C. Tambalan (compound) kung ang pangngalan ay binubuo ng dalawang salitang magka-iba ang kahulugan. When the noun is made up of 2 words with different meanings.

Mga halimbawa:

Dahong palay isang uri ng ahas (a kind of snake):
Dahon leaf
palay rice

Bahag-hari - rainbow:
Bahag g-string
Hari king

Buntong-hininga - sigh:
Bunton heap or bunch
Hininga breath

Dalang-tao - pregnant
Dala bring
Tao human being, person

Hampas-lupa - vagabond
Hampas to whip or hit
Lupa soilWithout the hyphen, these compound words can be written as:

Dahumpalay kind of snake

Bahaghari rainbow

Buntonghininga - sigh

Dalantao pregnant

Hampaslupa - vagabondKasarian (Gender)

A. panlalalaki masculine

hari (king)

prinsipe (prince)

B.Pambabae Feminine

reyna (queen)

prinsesa (princess)

Common- di-tiyak

manlalangoy - swimmer

guro - teacher

Neuter walang kasarian

mesa - table

kusina - kitchen


Feel free to ask questions

Next topic: Panghalip - pronoun


Dawnlorraine
Thursday 24th of November 2005 07:23:00 PM
Here's the next lesson:

Ang Panghalip The Pronoun

Ang panghalip ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit na panghalili sa pangngalan. A pronoun is a part of speech that is used in place of a noun

Halimbawa Example

Si Andres Bonifacio ay isang bayani. Siya ang nagtatag ng Katipunan. Andres Bonifacio (noun) is a hero. He (noun used in place of Andres Bonifacio founded Katipunan.


Mga Uri ng Panghalip Kinds of Pronouns:

1. Panghalip na panao Personal Pronoun ang panghalip na panao ay ginagamit na panghalili sa pangalan ng tao.Am personal pronoun is used in place of a name of a person

Ang mga sumusunod ay mga panghalip na panao The following are personal pronouns:

Ako I akin mine
Ko me kita, kata
Kami We amin ours
Atin our kayo you (plural)
Inyo yours (plural iyo yours (singular)
Mo - you siya he/she
Kaniya his/hers kanila theirs

1. Panauhan ng panghalip na panao persons of personal pronoun

1.a1. Unang panauhan first person kumakausap (speaker)

Halimbawa:
Ako I
Akin mine
Ko me
Kita (more like me to you - I love you - Iniibig kita; Sinisinta kita; Minamahal kita; Iniirog kita)
Kami us
Namin us
Atin ours
Natin us
Amin ours


1.a.2. Ikalawang panauhan Second person kinakausap (spoken to)

Halimbawa:

Ikaw, ka, mo, you you
Kayo, ninyo your

1.a.3. Ikatlong panauhan third person pinag-uusapan the one talked about

Halimbawa:

Siya he/she
Kaniya his/hers
Niya him/her
Nila, kanila them
Sila - they

1.b.1 Kailanan ng panghalip Number of pronoun

1.b.1.a Isahan Singular

Halimbawa:

Ako I
Akin mine
Ko me
Ikaw, ka you
Iyo, mo your

1.b.1b Dalawahan Duo

Halimbawa: kita us

1.b.1.b Maramihan Plural

Kami we; tayo we; amin ours; naming our; atin ours; kayo you (plural); inyo yours (plural) ninyo you, sila they; kanila theirs; nila them

2. Panghalip na Pamatlig Demonstrative Pronoun Ang panghalip na pamatlig ay ginagamit sa pagtututo ng tao, hayop, bagay, lunan at pangyayari. A demonstrative pronoun is used to identify a person, animal, thing or event.

Mga panghalip na pamatlig na malapit sa nagsasalita. Demonstrative pronouns which are close to the speaker:

ito, ire, niri, nito, ganito, ganire this

Mga panghalip na pamatlig na malapit sa kinakausap. Demonstrative pronouns which are close to the peson spoken to:

iyan that
niya her/his
ayan, hayan diyan there

Mga panghalip na pamatlig na malayo sa nag-uusap. Demonstrative pronouns that are far from the person talking to each other:

ayun, hayun there
iyon, yaon, niyon, noon, doon that

3. Panghalip na Patanong Interrogatove Pronoun Ito ay panghalip na kumakatawan ng pangalan ng tao o bagay. This pronoun is used to represent the name of a person or thing sa anyong patanong. This is used to represent a person or thing in an interrogative form

Halimbawa:

Ano what
Anu-ano what are
Sino who
Sinu-sino who are
Alin Which
Alin-alin Which ones
Nino whom

4. Panghalip na pamanggit ito ay walang katumbas sa Ingles ngunit ito ay pamanggit sa anyong pang-angkop na kumakatawan sa pangngalan. Ito ay ginagamit na simuno ng sugnay na pang-uri. This has no English term equivalent however, this is used to express in the form of ligature torepresent a noun. This is used as subject in an adjectival clause

Halimbawa:

1. Ang punong mangga na na itinanim ni Juan ay namumunga na. The mango tree which John planted is bearing fruits

2. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob ay madalas kinagigiliwan. A man who recognizes debt of gratitude is often appreciated

5.Panghalip na Panaklaw Indefinite Pronoun ay sumasaklaw ng dami, kaisahan o kalahatan. {i]This covers the quantity, singularity or generality.

Halimbawa:

1. Ang lahat ay nakikinig sa panauhing tagapagtalumpati. Everyone is listening to the guest speaker.

2. Ang madla ay pinag-iingat ng pamahalaan tungkol sa mga nakakahawang sakit. The masses are cautioned to be aware of contagious diseases.

Iba pang mga panghalip na panaklaw other indefinite pronouns:

Sinuman whoever

Anuman whatever

Alinman whichever

Pawing, lahat all or everyone

Kasarian ng Panghalip Pronoun Gender

1. Pambabae Feminine
2. Panlalaki Musculine
3. Di-tiyak common

Kaukulan ng Panghalip Pronoun Case

1. Kaukulang palagyo Subjective case - kung ito ay ginagamit bilang simuno ng pangungusap. if this is used as subject in the sentence

Halimbawa:

1. Siya ay nakahandang tumulong sa mga batang langsangan. He is ready to help the street children

2. Tayo ay nakapag-ipon ng sapat na salapi. We have saved enough money.

3. Sila ay mga taong maasahan. They are people who can be relied on.

2. Kaukulang Paari Possesive case. Ito ay nagsasaad ng pang-aangkin nag isang bagay sa loob ng pangungusap. It shows ownership of something in the sentence

Halimbawa:

1. Their farm is not far from here. Ang bukid nila ay hindi malayo mula ditto.

2. My father is a fisherman. Ang aking ama ay isang mangingisda.

3. Kaukulang Palayon Objective Case ay ginagamit na layon ng pang-ukol o pandiwa. is a pronoun used as object of preposition or verb.

Halimbawa:

1. Ito ay mabuti para sa atin. This is good for us.
2. Ang bukid ay inararo niya. The farm was plowed by him.Coming up next: Pang-uriCrypto_Creature
Wednesday 30th of November 2005 05:28:56 PM
Wow!: You rock at filling up a topic ^^-


Sk8More
Thursday 01st of December 2005 05:30:20 AM
Miss Dawn is it okay if I submit some of this information to a yahoo group?


Dawnlorraine
Thursday 01st of December 2005 05:35:05 AM
Of course it is okay, Sk8more! Thanks a lot:) And thank you too, Crypto_Creature.:)


Dawnlorraine
Thursday 01st of December 2005 12:07:18 PM
Pang-uri - Adjective
My apologies... this is long overdue

Ang Pang-uri ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pangngalan o panghalip.
An adjective is a part of speech that modifies a noun or a pronoun.

tuyong dahon � dry leaf
batang masaya - happy child
Sila�y magaganda - They are beautiful
Kayo�y malulusog - You (plural) are healthy

Uri ng Pang-uri

A. Panlarawan � Qualitative/Descriptive ay mga pang-uring naglalarawan ng kulay, hugis, anyo o katangi-an ng tao, bagay, lunan o pangyayari. are adjectives that describe the color, shape, form or characteristics of a person, thing, place or event.

Halimbawa:

Pumunta kami sa malayong bayan.
We went to a far town.

Tayo ngayon ay may bagong pag-asa.
We now have a new hope.

Ang Cebu ay isang lalawigang maunlad.
Cebu is a progressive province.

Ang pasan niya ay mabigat.
His load is heavy.

B. Pamilang- Quatitative isang pang-uring nagbibigay dami, bilang o kabuuan. is an adjective that describes quantity, number, or whole.

Ang mga pang-uring pamilang ay ang mga sumusunod:
The following are kinds of quantitative adjectives:

1. Patakaran � Ito ay ang karaniwang paraan ng pagbilang. {i]This is the usual way of counting

Halimbawa:

Sampung mag-aaral ang tumanggap ng paghanga.
Ten students received appreciation.

Sanlibong punongkahoy ang itinanim ng mga magsasaka.
A thousand trees were planted by the farmers.

2. Panunuran nagsasaad ng ayos o pagkakasunud-sunod ng mga tao o bagay. denotes order or sequence of a person, thing or event

Halimbawa:

Siya ay ikalawang humingi ng tulong.
She/He was the second who asked for help.

Ako ay ikalima sa hanay.
I am fifth in line.

3. Patakda ito ay nagsasaad ng tiyak o hustong bilang. this describes a definite count.

Note: Karaniwang inuulit ang unang pantig ng salitang ugat sa pang-uring patakda. The first syllabus of the root word of an adjective is usually repeated in pang-uring patakda.

Halimbawa:

Sasampung piso ang natira sa pera niya.
Only ten pesos was left of her/his money.

Si Teresa ay nag-iisang anak.
Teresa is an only child.

4. Pahalaga Ito ay tumuturing sa halaga ng isang bagay. This describes the cost of a thing.

Halimbawa:

Tiglilimampiso ang bili ko sa mga aklat na ito.
I bought these books for 50 pesos each.

Mamera ngayon ang halaga ng mga bayabas.
Guavas now cost a cent each.

5. Pamahagi � nagsasaad ng pagbabahagi ng isang kabuuan. describes the parts of a whole.
Halimbawa:

Kalahatiang ibinigay ko sa kanyang buwanang sahud.
I gave her/him half of her/his monthly salary.

Kunin mo ang ikatlo ng pizza.
Take one-third of the pizza.

Tatlong-kapat ang nabawas diyan.
Three-fourth of it is taken.

6. Palansak � nagsasaad ng maramihan o minsanang bagay. describes mass quantity or the definite quantitative feature of an object

Halimbawa:

Daang-libong piso ang pinuhunan ko sa kalakal.
I invested hundreds of thousand pesos in the business.

Ang sasakyang ito ay may upuangpandalawahan.
This is a two-seater car.

Mga anyo ng pag-uri � forms of adjective

1. Payak - simple Ito ay binubuo ng salitang ugat at walang panlapi. This is composed of a root word and has no affix

Halimbawa:

Namangha ako sa ganda ng Bulkang Mayon.
I was amazed by the beauty of mayon Volcano.

Ang ina ay dakila para sa karamihan.
A mother is great for most people.

2. Maylapi � affixed Ito ay pang-uring binubuo ng salitang ugat at panlapi. This is composed of a root word and an affix.

Halimbawa:

Ang mga magulang niya ay mayaman.
His parents are wealthy.
Root word: yaman � wealth

Ang bata ay maingay.
The child is noisy.
Root word: ingay � noise

3.Inuulit - repeated inuulit ang salitang ugat o unang pantig ng salitan. root word or the first syllable of the word is repeated

Halimbawa:

Mabuti-buti na ngayon ang lagay ng panahon.
The weather is a little better now.

Ang mga mag-aaral ay masiglang-masigla.
The students are very happy.

Tambalan � compound dalawang pang-uring pinagtambal. two adjectives paired together.

Halimbawa:

Ang paborito kong kulay ay murang-dilaw.
My favorite color is light-yellow.

Biglang-yaman ang mga Santos ng Bulacan.
The Santoses in Bulacan became wealthy all of a sudden.


Kalanan ng Pang-uri � Number of adjective

1. Isahan � Singular nagbibigay turing sa iisang pangngalan o panghalip.describes a noun or a pronoun.

Halimbawa:

Siya ay masunurin na bata.
She/he is an obedient child.

Si Rizal ay magiting na bayani.
Rizal is a valiant hero.

2.Dalawahan � Dual nagbibigay-turing sa dalawang pangngalan o panghalip. describes two nouns or pronouns.

Halimbawa:

Ang mag-asawa ay magagaling na manlalangoy.
The couple are good swimmers.
Si Juan at si Pedro ay kapwas matutulungin.
John and Peter are both helpful.

3. Maramihan- Plural nagbibigay-turing sa higit sa dalawang pangngalan at panghalip. describes more than two nouns or pronouns.

Halimbawa:

Maraming mga magagandang tanawin sa bayan niya.
There are many beautiful sceneries in her/his town.

Ang mga mag-aaral na masisipag ay kinilala.
The industrious students were recognized.

Mga Kaantasan ng mga Pang-uri � Degrees of Adjectives

Ang pang-uri ay may tatlong kaantasan:
An adjective has three degrees:

1. Lantay � positive tumutukoy sa tanging katangian ng pangngalan o panghalip. describes the specific characteristic of the noun or pronoun.

Halimbawa:

Ang bawat pook ay tahimik.
Every place is quiet.

Siya ay maaga.
She/he is early

2. Pahambing � comparative nagpapahayag ng magkatulad o magkaiba ang kalagayan ng isang pangngalan o panghalip. Ang pahambing na pang-uri ay may dalawang kalagayan: magkatulad at di-magkatulad. expresses either the same or different states of a noun or pronoun. A comparative adjective has two states: the same and different.

Halimbawa:

Magkatulad [ same:

Kasinghusay ni Lito ang kapatid niya pagdating sa paglililok.

Lito�s brother is as good as him when it comes to carving.

Di-magkatulad

Si Mario ay di-gasinong matangkad kaysa kay Pablo.
Mario is not as tall as Pablo.

3.Pasukdol � superlative nagpapakilala ng nangingaibabaw o namumukod na katangian ng pangngalan o panghalip. expresses highest and distinct state of the noun or pronoun

Halimbawa:

Si Andrea ang pinakamaganda sa kanilang lahat.
Andrea is the most beautiful of them all


Ang mga anak niya ay ubod ng sisipag.
Her.his children are very industrious.

Ang pagmamahal ng magulang sa anak ay walang kapantay.

The love of a parent to a child is beyond compare.


Coming up: Pang-abay - Adverb

Dawnlorraine
Thursday 15th of December 2005 02:04:45 PM
Pang-abay � Adverb Ito ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. This is a part of speech that modifies a verb, an adjective or another adverb.

Halimbawa:

1. Darating bukas ang mga panauhin. -The visitors will arrive tomorrow

2. Ang iyong kabaitan ay kapuri-puri. -Your kindness is praiseworthy.

3. Ang nangyari ay sadyang di-kapani-paniwala. -What happened is simply unbelievable.

Forms of Adverb

A. Kataga � Particle � pa, man, din, na - still,yet, also, too, already

Halimbawa:

1. Maganda pa and aklat na ito. � This book is still nice.

2. Ang mga anak ay may tungkulin din para sa kanilang mga magulang. � Children have responsibilities to their parents too.

B. Salita - Word

Halimbawa:

1. Si Miguel ay tunay na pinagpala. � Miguel is truly blessed.

2. Hindi madaling pumunta sa malayong lugar. � It is not easy to go to a far place.

C. Sugnay � Clause � kapag kami�y dumating, kung kayo�y magkita�.when we get there, when we see each other

Halimbawa:

1. Kapag kami�y dumating, buksan mo ang mga ilaw. � When we get there, turn the lights on.

2.Ipakisabi mo nalang ang aking kahilingan kapag kayo�y nakgita. � Please relay my request when you see each other.

D. Parirala - Phrase � sa kabila ng lahat, sa linggong darating inspite of/despite it all, this coming week

Halimbawa:

1. Siya ay matatag pa rin, sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanyang dinanas. � He is still tough, despite all the trials he went through.

2. Kami ay aalis patungong Bicol sa linggong darating. � We are leaving for Bicol this coming week.

Mga Uri ng pang-abay � Kinds of Adverb

1. Pang-abay na Pamanahom � Adverb of Time nagsasaad ng panahon ng pagkanap at sumasagao sa tanong na �kailan�. � denotes time when an event occurred, and it answers the question �when�.

Halimbawa:

1. Magtatanim ako ng mga puno bukas. � I will plant trees tomorrow
2. Maganda ang panahon kahapon. The weather was nice yesterday.

2. Pang-abay na Panlunan - Adverb of Place nagsasaad ng pook o na pinangyarihan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na �saan�. � denotes the place where an act or event takes place. This answers the question �where�.

Halimbawa:

1. Tinalo ang ating mga bayani dito. - Our heroes were defeated here.

2.Si Pedro ay nagtanim ng mga gulay sa harapan ng bahay niya. � Pedro planted vegetables in front of his house.

3. Pang-abay na Pamaraan � Adverb of Manner. nagsasaad kung paano ginanap ang kilos o pangyayaring isinasaad ng pandiwa. denotes how the act or the event that was referred by the verb was done.

Halimbawa:

1.Tiklop-tuhod siyang humingi ng tawad. � He asked forgiveness on bended knees.

2.Magalang niyang tinanggap ang mga panauhin. He accepted the guests respectfully.

4.Pang-abay na Panggaano � Adverb of Number � sumasaklaw sa bilang, dami o halaga. this involves number, quantity and value.

Halimbawa:

1.Bihirang kumanta si Maria. - Maria seldom sang.

2.Sapat ang pera niya para sa buong lingo. - Her money is enough for the whole week.

5. Pang-abay na Panulad � Adverb of Comparison nagsasaad ng katangiang napapaloob sa pangungusap. Karaniwang ginagamit na hambingan ng pang-uri. � denotes a characteristic in the sentence. Commonly used as comparison of an adjective.

Halimbawa:

1. Lumabas ang ga-mais na pawis sa kanyang noo. A sweat like the size of a corn kernel came out of his forehead.
2. Ang ani nila ay ganun din karami ng ani namin. � Their harvest is as many as ours.

6. Pang-abay na Pang-agam � nagsasaad ng di-katiyakan o pag-aalinlangan. denotes uncertainty or doubt.

Halimbawa:

1. Tila hindi maganda ang panahon ngayon. � It looks like the weather is not good today.
2. Dapat sisihin wari ang mga taong nagtitinda ng sigarilyo. � The ones to be blamed maybe are people who sell cigarettes.

7. Pang-abay na Pananong - Interrogative Adverb ginagamit sa pagtatanong ukol sa panahon, lunan, bilang o halaga. � used in asking about weather, place, quantity or value.

Halimbawa:

1. Paano tayo makakatulong sa kanila? � How can we help them?

2. Saan dapat magsisimula ang pagbabago? � Where does change supposed to begin?

8. Pang-abay na Panang-ayon � Adverb of Agreement/Affirmation nagsasaad ng pagsang-ayon o pagtangaap sa kausap. � denotes agreement or acceptance of the speaker.

Halimbawa:

1. Talagang malawak ang kanilang mga lupain. Their estates are really vast.

2. Tunay ngang ang kabataan ay ang pag-asa ng kinabukasan. � Indeed the children are the hope of the future.

9.Pang-abay na Pananggi � Adverb of Disagreement/Negation nagsasaad ng pagsalungat o pagbawal. � denotes disagreement or prohibition.

Halimbawa:

1. Huwag mong saktan ang damdamin ng iba. � Do not hurt the feelings of others.
2. Wala siyang magawa buong araw. � There was nothing he can do the whole day.

10. Pang-abay na Panunuran tumutukoy sa sunud-sunod na hanay o kalagayan. � denotes order.

Halimbawa:

1.Sabay-sabay silang sumayaw nang tumugtog ang gitara. � They danced altogether when the guitar played.

2.Si Juan ang kahuli-hulihang nagsalita sa klase. � Juan was the last to speak in class.

11. Pang-abay na Pamitagan � Adverb of Respect nagpapakilala ng paggalang at pagsasaalang-alang. � denotes respect and consideration.

Halimbawa:

1. Opo, mabuti-buti na po ang kanyang kalusugan. � [iYes Sor/Ma�am, his health is a little better.

2. Mawalang-galang na nga po, maari po ba kayong makausap sandali? � Excuse me Sir/Ma�am can I talk to you for a minute?

Pang-abay na panturing nagsasaad ng pagtanaw ng utang na loob � denotes recognition of debt of gratitude.

Halimbawa:

1. Salamat sa Panginoon at naalala mo kami. � Thank God that you remember us.
2. Mabuti na lamang at lumabas na siya bago mag-umpisa ang sunog. � It�s good that he already went out when the fire started.


Next topic: Pandiwa - VerbRobertG
Thursday 22nd of December 2005 01:18:05 PM
Nice Job on the Lessons!: You could REALLY fill up the pronoun page by pointing out the difference between ang- and ng- pronouns. When to use the in-focus pronouns (ako, ikaw/ka, siya) as compared with the corresponding out-of focus pronouns (ko, mo, niya). I think the job you are doing is super, and please dont think I am being critical, but grouping Tagalog words and phrases into English language categories can be very deceiving and confusing to new students. Words can often act as either a noun, adjective, adverb, verb, etc. Additionally, there is no such thing as a "preposition" in Tagalog. It gives the false perception that Tagalog can be translated into English according to word types which really either do not exist in Tagalog, or can go into several diffferent groupings. But again, great job!


Dawnlorraine
Thursday 29th of December 2005 09:23:35 PM
RobertG:) ang and ng are Articles. Rest assured, I will discuss that soon. I'm on vacation now, but I will be discussing more when I get back. Happy holidays!:)


xademloosx
Saturday 28th of April 2007 01:54:53 AM
raw / daw:
I've always wondered... is there a specific rule that tells when to use 'raw' or 'daw'? 'Cause I've always just used them interchangeably..... I asked my parents, but they didn't know either -_-


Dawnlorraine
Saturday 28th of April 2007 04:45:19 AM
Raw-Daw; Rin-Din

Raw is used if the the last letter of the word before it ends with a vowel.

Example:
Sabi nila, hindi raw maganda ang daan papuntang Laguna.
According to them, the road going to Laguna is not good.

Same rule for Rin
Example:
Hindi ko rin gusto and daan papuntang Laguna.
I don't like the road going to Laguna either.

Daw and Din is used if the last letter of the word preceding it ends with a consonant.

Example:

Ayon sa kaibigan ko, may butas daw ang salawal mo.
According to my friend, there's a hole in your pants.

Din:
Ayaw din namin and daan papuntang Laguna.
We don't like the road going to Laguna either.


xademloosx
Saturday 28th of April 2007 03:35:00 PM
ooooh, thanks, that makes sense :]


Karenron
Tuesday 15th of May 2007 04:37:18 AM
what is Simuno?: What is it..??


Dawnlorraine
Tuesday 15th of May 2007 05:07:38 AM
Hi there:)
Simuno (subject) is that which the sentence is all about

Simuno - subject

Panaguri - predicate

I hope that helps.


Dawnlorraine
Monday 18th of June 2007 05:55:25 PM
Pandiwa has been loing overdue, so here it is...

Pandiwa - ay bahagi ng pananalita na nagsasaad nag kilos o galaw.

Verb - part of speech that denotes movement or action.

ANG KAYARIAN NG PANDIWA
VERB COMPOSITION

Ang pandiwa sa Filipino ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama ng isang salitang-ugat at isa o higit pang panlapi.

A verb in Filipino is composed by combining a root word and one or more affixes.

Ang salitang-ugat ang nagbibigay ng kahulugan sa pandiwa samantalang ang panlapi naman ay nagpapahayag ng ugnayang pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap.

The root word gives meaning to the verb while the affix shows a semantic relationship of the verb to the subject or the theme of the sentence.

Halimbawa:

Siya ay nagdasal bago umalis ng bahay.
She prayed before leaving home.

Ang pandiwang nagdasal sa pangungusap ay binubuo ng unlaping nag na nagpakita na ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa, samantalang ang salitang-ugat na dasal naman ang nagpahayag ng kilos.

The verb nagdasal in the sentence is composed of the prefix nag showing that the doer of the of the act of the verb, while the root word dasal shows action.

MGA KAGANAPAN NG PANDIWA
THE ROLES OF PANDIWA

1. Kaganapang Tagaganap - Doer Role
2. Kaganapang Taga-tanggap - Receiver Role
3. Kaganapang Layon - Object Role
4. Kaganapang Kagamitan - Tool Role
5. Kaganapang Sanhi - Effect Role
6. Kaganapang Direksiyunal - Directional Role
7. Kaganapang Ganapan - Place Role

Ang Kaganapang Tagaganap at Kaganapang layon ay naipapahayag sa pamamagitan ng pariralang ng tulad sa mga sumusunod na halimbawa:

The Doer Role and Object Role are expressed by using a ng phrase like in the following examples:

1. Kinain ng bata ang mangga.(Kaganapang Tagaganap) - (The child ate the mango. (Doer Role)

2. Kumain ang bata ng mangga. (Kaganapang Layon) - The child ate the mango. (Object Role)

Ang iba pang mga kaganapan ay naipapahayag sa pamamagitan ng pariralang sa o para sa/kay tulad ng sa mga sumusunod na pangungusap:

The other roles are expressed by using the phrase for; in; to; into, etc. or for the/my/his/ like in the following sentences:

3. Bumili ako ng ilaw na kapis para sa pinsan ko. (Kaganapang tagatanggap). - I bought a Capiz lamp for my cousin. (Receiver Role)

4. Nagtanim ng gulay sa bakuran ang aming kapitbahay. (Kaganapang ganapan) - Our neighbor planted vegetables in the yard (Place role)

5. Pinunasan ko ang mga kasangkapan sa pamamagitan ng basahang malinis. (Kaganapang Kagamitan) - I wiped the furnitures using a clean rug. (Tool Role)

6. Nagkasakit siya dahil sa labis na kalungkutan. (Kaganapang sanhi) - She/He got sick because of extreme sadness. (Effect Role)

7. Ipinasyal ko sa Tagaytay aking mga panauhin. (Kaganapang direksiyunal) - I had my guests toured to Tagaytay. (Directional Role)

ANG KATUTURAN NG MGA KAGANAPAN
THE IMPORTANCE OF THE ROLES

Ang Kaganapang Tagaganap ay ang bahagi ng panaguri na gumaganap sa kilos na isinasaad ng pandiwa. Halimbawa, sa pangungusap na:
The Doer Role is part of the predicate that does the act expressed by the verb. For example, in the sentence:

Ipinagdiwang ng mga kabataan ang unang anibersaryo ng kanilang samahang pansibiko.

The children celebrated the first anniversary of their civic association.

-Ang pariralang ng mga kabataan ay siyang nagsasaad kung sino ang gumaganap ng kilos ng pandiwa. - The phrase ng mga kabataan denotes who does the action fo the verb.

Ang Kaganapang Layon ay nagsasaad kung anong bagay o mga bagay na tinutukoy sa pandiwa. Halimbawa:
The Object Role denotes what thing or things described by the verb. Example:

Bumili ako sa Parañaque ng binurdahang husi. - I bought from Parañaque an embroidered jusi.

- Ang pariralang ng binurdahang husi ang tinukoy na binili. The phrase ng binurdahang husi denotes what was bought.

Itutuloy...
To be continued...danika
Tuesday 19th of June 2007 03:48:39 PM
type: ano p po b ang tagalog word for "type"??
maliban po s uri at tipo.. ty


Dawnlorraine
Tuesday 19th of June 2007 05:44:43 PM
Kilatis when used as a noun means "Kind". And other than "klase", (which is not really tagalog), I think that's about it, danika.


gerisse29
Sunday 24th of June 2007 11:45:01 AM
What are the uri g Sugnay Na di-makapag-iisa?: Its my homework and i cant find it in our book. sorry for disturbing..


Dawnlorraine
Monday 25th of June 2007 07:30:36 PM
Hi Gerisse,

Taga Bohol ka? Taga Bohol raba ko. Tigduaw pa ko didto sa Carmen ug sa Catigbian. Asa man ka sa Bohol?

Okay, here's my reply:
Ang Sugnay ay pangkat ng mga salitang binubuo simuno ant panaguri.

A Clause is a group of words that contain a subject and a predicate.

Mga Uri ng Sugnay:
1. Sugnay na Nakapag-iisa - Independent Clause
Ang Sugnay na Nakapag-iisa - ay binubuo ng mga salita na may simuno at panauri na nagsasaad ng ganap na kaisipan at nakakatayo nang mag-isa, samakatuwid, ito ay tinatawag ding pangungusap.

An Independent Clause - is composed of words with subject and predicate, has a complete thought and can stand by itself, therefore this is also called a sentence

2. Sugnay na Di-makapag-iisa - Dependent Clause

Ang Sugnay na Di-makapag-iisa ay pangkat ng mga salita na binubuo ng simuno at panaguri ngunit ito ay hindi nagsasaad ng ganap na kaisipan at samakatuwid, hindi nakakatayo nang mag-isa.

A Dependent Clause is a group of words with subject and predicate that does not express a complete thought, and therefore cannot stant by itself.

Mga Uri ng Sugnay na Di-makapag-iisa:
Kinds of Dependent Clause:

1. Sugnay na Pang-abay

Ang Sugnay na Pang-abay ay nagbibigay ng kaalaman kung ano ang nagyayari sa Sugnay na Nakapag-iisa. The Adverb Clause procides informationon what is going on in the Independent Clause

Halimbawa:

Pagkatapos ng palabas, pupunta tayo sa aklatan.

When the movie is over, we will go to the library.
(Dependent Clause)

2. Ang Sugnay na Pag-uri ay gumagamit ng pangkat ng mga salitang pang-uri.
An Adjective Clause uses multi- word adjectives

Halimbawa:

Ang kaibigan ko, na isang anluwagi, ay tumulong sa paggawa ng bahay ng aso ko.

My friend, who is a carpenter, helped in building my dog's house.

3. Ang Sugnay na Pangngalan ay pangkat ng mga salita na nagsisilbing pangngalan sa pangungusap.
The Noun Phrase is a group of words that serve as a noun in the sentence.

Halimbawa:
Anuman ang iniisip niya ay wala na akong pakialam.
Whatever he is thinking is not anymore my concern.

Unta nakatabang ni sa imong homework.


dlan
Tuesday 10th of July 2007 08:36:25 PM
Parirala: ano po ang 5 uri ng parirala?? nid ko lng po Immediately..tanx po talga..


Dawnlorraine
Wednesday 11th of July 2007 01:51:18 AM
Ang Mga Uri ng Parirala:

1. Pariralang Pangngalan - ay binubuo ng isa o higit pang salita na nagtutulungan upang mabigay kaalaman tungkol sa pangangalan.

Halimbawa:
Lahat ng aking mga kapatid ay nagsipag-asawa na.

2. Pariralang Pang-uri - ay binubuo ng isa o higit pang mga salita upang magbigay kaalaman tungkol sa pang-uri.

Halimbawa:
Ang daan papuntang gubat ay karaniwang mapanganib.

3. Pariralang Pandiwa - ay binubuo ng isa o higit pang salita na nagbibigay kaalaman tungkol sa pandiwa. Ito ay may dalawang bahagi: a. pandiwang pangawing b. punong pandiwa

Halimbawa:

Iyan ay kaya ni Pedro.

4. Pariralang Pang-abay - binubuo ng isa o higit pang salita na nagbibigay kahulugan sa pang-abay.

Halimbawa:
Tumakbo ako ng lubhang mabilis.

5. Pariralang Pang-ukol - binubuo ng isa o higit pang salita upang isalarawan ang panahon, kinaroroonan, pag-aari o kalagayan.

Halimbawa:

Pagkatapos ng napakahabang paglalakad, ako ay nakaramdan ng matinding pagkauhaw.


I hope this helps.


Migz
Wednesday 18th of July 2007 09:47:49 AM
Pls can you help me...: Kailan nyu po itutuloy ung topic ng verb? Nandun po kasi yung report ko sa Filipino, yung kaganapan ng pandiwa. Thanks nga po pala dahil nakakuha po ako ng ilalagay ko sa project ko sa Filipino nung 4th year po ako. Tnx :D


Dawnlorraine
Wednesday 18th of July 2007 08:35:00 PM
Hi Migz! Meron nang kaganapan ng pandiwa, nasulat ko na. Pasilip nalang:)


buffy_1019
Wednesday 25th of July 2007 12:41:36 AM
Salamat Lorraine! Malaking tulong ang ibinibigay mong aralin. May tinuturuan ako ng Tagalog ngayon. Hindi ko inakalang magiging ganito kahirap ang pagtuturo ng sarili kong wika.


Dawnlorraine
Friday 27th of July 2007 01:17:25 AM
Naiintindihin ko, buffy. Pilipit na nga ang dila ko eh. :D


mitch7109
Friday 03rd of August 2007 02:25:04 PM
ma\'am: can you please give some information about "pang-angkop"..
please..i really need it ma'am..salamat po!


mitch7109
Friday 03rd of August 2007 02:27:59 PM
tnx!: i'm looking forward to your reply ma'am..thank you very much!i wish you can post the info within this time..it is really an urgent.. im so sorry..thank you!


mitch7109
Friday 03rd of August 2007 02:46:56 PM
T_T


mama_babz
Tuesday 14th of August 2007 04:45:37 PM
please help...: Hi Dawn,

I really liked the way u discussed Filipino, it was such in a manner that anybody from any country can easily understand...

by the way, i actually joined this group just in order to be able to ask u to discuss more about Filipino...I really enjoyed your Filipino 101 series but I am hoping that you can discuss more about "PANGUNGUSAP" and "PARIRALA"...I really find it very hard to discuss this to my son.

I hope u can help me with this.

Thanks!

Dawnlorraine
Tuesday 14th of August 2007 07:02:45 PM
Hi mam_babz,

Thank you for your kind words. Work has been really crazily occupying 75% of my time lately. But I promise to be back with all the lessons that you mentioned.

Salamat ulit!:)


jann
Tuesday 28th of August 2007 06:16:18 PM
pandiwa: anu pu ba ung mga kaganapan ng pandiwa??
lagay nyo na rin po ung meaning
at magbigay na rin po kyo ng tig lilimang mga halimbawa
tnx poh

kailangan ko po ngayun eh pwede po bang reply nyu kakagad tnx poh


keziahrafol
Wednesday 19th of September 2007 07:55:07 PM
hellow pow! ^_^: uhmmm... tnung q lng pow kung anu ung pangungusap na phenomenal at eksistensyal? wla kz aq mkta s internet khit s buk nmin... thnx pow! ^_^


beary
Friday 21st of September 2007 09:53:08 PM
pwede niyo po bang sabihin kung ano ang:

1.pandiwang pantulong
2.pangatnig na panubali
3.panghalip pananong
4.pang-uring pahambing

pakilagyan na rin po ng mga halimbawa. wala kasi talaga ako mahanap sa internet tsaka sa book namin. thank you. :]]


jycdrln_lazaro
Friday 05th of October 2007 05:33:15 PM
Kalanan ng Pang-uri: hello po.
merOn po bang kailanan ng pang-uri?
o kailanan lang po?

di ko po kasi alam eh.

salamat po!
=)


jycdrln_lazaro
Friday 05th of October 2007 05:35:24 PM
Kalanan ng Pang-uri: sOrry po!
mali yung first post ko.
i mean, meron po bang kailanan ng pang-uri?
o kalanan ng pang-uri lang po?

salamat po!
=)


arvin11492
Saturday 13th of October 2007 09:25:41 PM
Tulong po !!!!: Kumusta and mabuhay to all. Ako po si arvin at kailangan ko po ng tulong niyo sa school project ko. Mayron po b kau alam na source ng list of all filipino conjunctions at kung saan ito ginagamit? Salamat po ng marami.

e-mail me at: arvin_11492@yahoo.com

Salamat ng marami. Tenk you very meni


hannah04
Thursday 18th of October 2007 07:18:44 PM
anu meaning ng??: pangatnig(conjunction)
padamdam(interjection)
pantukoy(preposition_
pang-ukol(article


antonchua
Thursday 14th of February 2008 05:57:13 PM
Good job Dawnlorraine. Napakahirap palang ituro ang Tagalog. Di ko ng alam paano ipaliwanag yung Tagalog inflections. Kasi para sa atin natural na yun eh.


Dawnlorraine
Thursday 14th of February 2008 07:37:15 PM
Hi Anton,

Salamat, dalaw ka naman dito palagi...:)


angel_tin
Tuesday 19th of February 2008 07:46:03 PM
i need help po...: sa pagsusulat po, ano po ba ang ibig sabihin ng paralelismo...??

report ko po kasi ehh...


Francis_IV
Thursday 21st of February 2008 06:05:37 PM
Originally posted by DawnlorraineOkay, I'll discuss each part of speech. I'll start with Pangngalan - noun.

Uri (types):

A.Pangngalang Pambalana (common noun). Ito ay tumutukoy sa tao, pook o bagay sa pangkalahatang diwa at karaniwang nagsisimula sa maliit na titik. This refers to a person, place or thing in a general sense that always start with a small letter.

Mga halimbawa ? examples:

aklat ? book

ulan ? rain

tubig ? water

pusa ? cat

dagat - sea

laot - ocean

B.Pangngalang Pantangi (proper noun). Ito ay tumutukoy sa isang particular o tanging tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Ito ay palaging nagsisimula sa malaking titik.This refers to name of a specific person, animal, thing, place or event. This always starts with a capital letter.

Mga halimbawa:

Maria

Willy (the whale)

Egypt

Independence Day

Iba pang uri ng Pangngalan (other types of noun):

A.Tahas (concrete noun) Ito ay tumutukoy sa mga bagay na nararamdaman ng diwang pangangatawan: hipo, paningin, panlasa, pandinig at pang-amoy. This refers to things perceived by the physical senses: touch, sight, taste, hearing, and smell.

Mga halimbawa (Examples):

mangga ? mango

pabango - perfume

kulay ? color

unan ? pillow

B.Basal (abstract noun) Ito ay tumutukoy na anumang bagay na hindi nararamdaman ng limang diwang pangangatawan,at ito ay kabaligtaran ng pangngalang tahas. This refers to anything that you cannot perceive by the five physical senses.

Dalawang uri ng basal na pangngalan - Two types of abstract nouns

a)Palansak o di nabibilang (uncountable)

halimbawa (example):

kabataan ? childhood

katarungan ? justice

hangin ? air

b) di-palansak o nabibilang countable

Mga halimbawa - examples:

taon ? year

araw ? day

sangay ? branch (of government or office, not branch of a tree)


Kailanan (number):

A. Isahan - singular

mga halimbawa (examples)

buto ? seed

bunga ? fruit

papel ? paper

lampara ? lamp

Ito ay gumagamit ng mga pantukoy na: ang, ng, si, kay, at ni. This uses the articles ang (the), ng (of), si, kay (or, of,) ni (by [a person]).


B. Dalawahan - dual

Halimbawa (example):

mag-asawa ? (married) couple

magkaibigan ? friends

magkatuwang ? partner

magkasintahan ? lovers

Ito ay madalas ginagamitan ng salitang ?kapwa?. The dual noun usually use yhe word ?kapwa? (both).

C.Maramihan - plural nagagawang maramihan ang isahan sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga sumusunod ng mga katagang: ang mga, ng mga, sa mga, daan-daang (hundreds), libu-libong (thousands)singualar nouns are made plural by adding 'ang mga', 'ng mga'. 'sa mga', 'daan-daang' (hundreds), 'libu=libong' (thousands)..

Ito ay gumagamit ng mga pangtukoy ang mga, ng mga. This uses the article 'the' (and noun word plus ?s? or ?es?)

Kaanyuan (Form)

A. Payak (simple) ? Ito ay pangngalan na walang lapi, at kadalasan ay salitang ugat. This is a noun with no affixes, almost always a root word.

Mga halimbawa-examples:

tao ? person

manok ? chicken

gamot - medicine


B. Maylapi - affixed? Itong mga pangngalang ito ay maylapi ayon sa sumusunod: These nouns are affixed as follows:

a. Prefix ? unlapi mga halimbawa ? examples:

Manggagamot ? doctor (root word is gamot, which means medicine)

Or:

Mandaragat ? fisherman, root word is dagat, which means sea

Note that if the first syllable of the root word is ?da?,(in dagat) it is supposed to be repeated as ?mandadagat? for fisherman, but it changes to a more correct noun ?mandaragat?

Another example:

Mananayaw ? dancer, root word is sayaw which means to dance

Note again, that if the first syllable to of root word is ?sa? (in sayaw) and to make a noun out of the root word, it is supposed to become ?mangsasayaw?, but it is changed to a more correct noun ?mananayaw?

Another similar example:

Maniningil ? Debt collector, root word: singil which means to collect payment for debt

Again, the first syllable of the root word ?si? is repeated, and supposed to be ?mangsisingil? but it is changed to ?maninigil?

b. Infix ? gitlapi

mga halimbawa ? examples:

Sinaing - cooked rice, root word is saing, which means to cook

Tinapa ? smoked fish , root word is tapa which means to smoke

c. Suffix ? hulapi

mga halimabawa ? examples:

bigasan ? rice dispenser, root word is bigas, which means rice)

silangan ? east, root word is silang which means to rise or be born

gupitan ? barber shop, root word is gupit, which means to cut (hair or nail or grass)

d. Kabilaan (both sides) ? Kung ang salitang pangngalan ay may unlapi at hulapi. When the noun word is prefixed and suffixed.

Mga halimbawa:

Palaruan ? playground , root word is laro which means to play

Pagamutan ? hospital, root word: gamot ? medicine


e. Laguhan ? kung ang salitang ugat ay may unlapi, may gitlapi, at may hulapi. When the root word is prefixed, infexed and suffixed.

Mga halimbawa:

Sansinukuban ?the whole world san as unlapi (prefix), in as gitlapi -infix and an as hulapi (suffix) (root word: sukob ? shelter

Napagsusumikapan ? accomplishment (literal meaning is what had been strived for) ? napag as [iiprefix, um as ifix, an as suffix. Root word: sikap ? to strive

Tagapagdinuguan ? blood dish cook, literal meaning is the one assigned to cook the blood dish: tagapag prefix, in as infix, an as suffix. Root word: dugo ? blood.

C. Inuulit (repeated) ? Kung ang salitang pangngalan ay inuulit, o salitang ugat, o payak o kaya nama?y maylapi. When the noun word is repeated, or the root word, or simple noun, or affixed.

Mga halimbawa:

Bahay-bahayan ? playhouse, root word is bahay, which means house

Tau-tauhan ? robot, root word is tao ? human being, person

example in a sentence:
Tinuturing mong parang tau-tauhan ang kaibigan mo ? You are treating your friend like a robot.

Kuro-kuro ? opinion
Alaala ? memory, remembrance

Kilikili ? armpit

Binibini ? lady

Paruparo ? butterfly

C. Tambalan (compound) ? kung ang pangngalan ay binubuo ng dalawang salitang magka-iba ang kahulugan. When the noun is made up of 2 words with different meanings.

Mga halimbawa:

Dahong palay ? isang uri ng ahas (a kind of snake):
Dahon ? leaf
palay ? rice

Bahag-hari - rainbow:
Bahag ? g-string
Hari ? king

Buntong-hininga - sigh:
Bunton ? heap or bunch
Hininga ? breath

Dalang-tao - pregnant
Dala ? bring
Tao ? human being, person

Hampas-lupa - vagabond
Hampas ? to whip or hit
Lupa ? soilWithout the hyphen, these compound words can be written as:

Dahumpalay ? kind of snake

Bahaghari ? rainbow

Buntonghininga - sigh

Dalantao ? pregnant

Hampaslupa - vagabondKasarian (Gender)

A. panlalalaki ? masculine

hari (king)

prinsipe (prince)

B.Pambabae ? Feminine

reyna (queen)

prinsesa (princess)

Common- di-tiyak

manlalangoy - swimmer

guro - teacher

Neuter ? walang kasarian

mesa - table

kusina - kitchen


Feel free to ask questions

Next topic: Panghalip - pronoun

Thanks po dahil di2 makakapagreview na aq ng maayos hehehe

keep it up po

:handsdown:


Dawnlorraine
Sunday 24th of February 2008 04:45:15 AM
Hey Francis! I'm glad this is helping you.;)


jangmihoney
Tuesday 26th of February 2008 12:48:51 PM
tagalog lesson plan: hi,,
I need you help.
Pano po ba gumawa ng lesson plan?
Kasi po, matuturo po ko ng tagalang for the korean volunteers na bibisita sa bansa natin eh.
please help me.
thanks


Dawnlorraine
Tuesday 26th of February 2008 10:42:08 PM
Hi jangmihoney,

Kung wala pang kaalam-alam sa tagalog ang tuturuan mo, umpisa ka siguro sa alphabet, personal pronouns tapos yung mga basic conversations.


mariel_bianca
Monday 17th of November 2008 05:46:45 PM
sa pamamagitan ng at sa pamamagitan ni...: ano po ba yung difference ng sa pamamagitan ng at ni? :)
pls po . i need it for my report.. tnx po.


Dawnlorraine
Wednesday 19th of November 2008 10:53:07 AM
Ang sa pamamagitan ng ay ginagamit kung ang kasunod na salita ay isang pangngalan o panghalip na nagsasaad ng lugar o bagay.

Halimbawa:

Naabot niya ang bunga ng bayabas sa pamamagitan ng panungkit.

panungkit bilang pangngalan (bagay)

Ang sa pamamagitan ni ay ginagamit kung ang kasunod na salita ay pangalan ng tao.

Halimbawa:
Nakabili ako ng sapatos sa pamamagitan ni Maria nang lumuwas siya sa Maynila.
Return to the TAGALOG Archive
Forward to the Current TAGALOG Discussion

Archive