Tagalog Talasalitaang Pilipino Filipino Vocabulary

Phrasebase Archive

Return to the TAGALOG Archive
Forward to the Current TAGALOG Discussion


Dawnlorraine
Tuesday 04th of October 2005 02:56:37 PM
Talasalitaang Pilipino: Filipino Vocabulary

Susulat ako dito ng mga salitang o katagang katangi-tanging Pilipino at ang kanilang kahulugan sa ingles. Ikakatuwa ko rin kung kayo ay sumali dito. Pakatandaan lamang: mga katangi-tanging salitang Pilipino, ngunit bihira nating maririnig sa pang-araw-araw nating pakikipag-usap. O baka'y hindi pa naririnig ng karamihang Pilipino. Kahit sino maaaring sumali. Maari kayong sumulat ng sunod-sunod. Uumpisahan ko:

I will post particular Filipino words or phrases here and their English translation. I will be happy if you join me. Just remember: words or phrases that are particulary Filipino but rarely used in our daily conversations. Or maybe even not heard by many Filipinos. Anyone can participate. You can post as many times without waiting for the next person to post. I'll start:

dalubsakahan - agriculture

likas na sangkap - natural materials

sangkap na likhantao - artificial materials

lawigin - clear up the forest lands

palahalmanan - horticulture

aligtanim - plant variety

tawid-sabinhi - cross-breeding

dagilap - radioactivity

ibanyuhaying kinabisa - mutagenic agents

Alam ko, alam ko...grabe! May mga salita palang ganito

I know, I know...wow! So we really have these words, huh!Dawnlorraine
Tuesday 04th of October 2005 05:54:31 PM
Heto pa ang mga ibang mga salitang di 'nyo madalas naririnig Here is another set of words that you don't always hear: :

ulnong - society in general

salintao - generation

pangitain - vision

palasanhian - etiology

mikhay - microbe

lalin - contagion

mapanglalain - contagious

More to come...Dawnlorraine
Wednesday 05th of October 2005 02:09:16 PM
Yet another...:

tatsiha (tatsulok) - triangle

gilis - hypotenuse

tadlong - perpendicular

hagway - proportion

hunain - theorem

hinuha - hypothesis
Dawnlorraine
Friday 07th of October 2005 03:25:16 PM
and another...:p

isig - force

tigal - inertia

batlag - car

kamay-pigil - hand brake

ngiplong - gear

dasig - acceleration

balidasig - negative acceleration

alig - variation

kiskis - friction :D Shhhh..:p

katiningan - equilibrium

balintang - springSk8More
Wednesday 19th of October 2005 03:54:59 AM
Oh! thanks dawn Lorraine. I' ll have to write these down.

You must be in a Science Course.


Dawnlorraine
Wednesday 19th of October 2005 03:06:58 PM
You're very welcome, Sk8more:)

If I might add:

mean - tamtaman (statistics)

dagup - sum

paltog - rifle

ulipaltog - machine gun

dakbatlag - truck; lorry

tahaw (or tambad) - exposed

libometro - kilometer

dagitditan - frequent and intenseDawnlorraine
Friday 21st of October 2005 06:10:08 AM
alang - product

panaid - consumption

tuwayan - barter

pangaraling banggit - honorable mention

Malasariling Pamahalaan - Commonwealth Government

halangad - candidate

daambakal - railway

pintungan - stock room

kalupunan - staff

kapulungan - assembly

kalipnanin - federal (adjective)

banwa - state

agsikapin - engineering

paturuan - educational system

dalub-aral - scholar

batnayan - philosophy

batnayanon - philosopher

Platonkuro - Platonism

palapunahan - critique

bangha - fact

batayang sangkap - basic (ultimate) matter

batayang kalikasan - basic (ultimate) nature

sansinukob - universe

palasalan - ethics

palasantingan - aesthetics

dalubbanwahan - political science

takarang bato - stone foundation

anyong pausap - dialogue form

sampaksaan - symposium

liksaning dagidig - physical world

kamadlaan - republic

sipnayan - mathematics
Dawnlorraine
Tuesday 25th of October 2005 05:59:42 AM
makabatlaya - spiritual

wagas na katutohanan - absolute truth (basic truth)

loobtanaw - insight

matwiran - logic

huna - theory

panamdam - sense organs

takad - base

pag-iisip - intellect

salik - essence

kamayhan - existence

kamanginan - being

batayang katunayan - ultimate reality (basic reality)
Sk8More
Wednesday 26th of October 2005 07:54:34 PM
batayang katunayan - ultimate reality (basic reality)

WhatS the difference?


Dawnlorraine
Friday 28th of October 2005 03:51:55 PM
Nothing much really Sk8, except that basic reality is used more often. I placed a close and open parenthesis to mean basic reality 0r ultimate reality


Dawnlorraine
Friday 28th of October 2005 03:56:16 PM
parianyo - symmetry

katatagang-loob - fortitude

suwato - harmony

salintao - generation

palahayupan - animal husbandry

madlakasan - democracy

palakatwanan - gymnastics

butikasan - aristocracy

palalinigan - music
Dawnlorraine
Thursday 10th of November 2005 09:41:16 AM
santao - the masses

dakbatuhin - megalithic

dalubtalaan - astronomy

tagilo - pyrimid

kalinangang sampuluanin - Astronesian culture

mandaraig - conqueror

aligtanim - plant variety

tapladbunga (or taplad) - legume

tilawan - experiment site

danay - region

kalup - pod


emere
Saturday 12th of November 2005 12:16:19 AM
GO DAWN GO!!!
i'm your biggest fan in this forum :)

thanks for your efforts i'm writing these down either


Dawnlorraine
Saturday 12th of November 2005 08:36:34 AM
Em!:p... you're very much welcome;)

siyasig - survey

saunlad - development

takaran - foundation

aghimuin - technical

maugnayin - consistently interrelated

kaalkahan - alkalinity

butod - nucleus

sihay - biological cell


Dawnlorraine
Friday 18th of November 2005 06:30:28 AM
pagsumang - opposition

kalamaan - communism

kalama - communist

lakansugo - ambassador

hatintaon - semester

tagway - ratio

patalaan - registrar's office

lunduyan - center


Dawnlorraine
Saturday 19th of November 2005 11:32:18 AM
salalang - production

sakahaning salalang - agricultural production

kapnaying sangkap - chemical substance

kaintan - temperature

salagimsim - apprehensive imagination

haraya - poetic imagination

handurawan - idealistic imagination

Nangagkaisang Banwa ng Amerika - United States of America

pamatay-kulisap - insecticide

sabalak-angkan - family planning

kapulungang gawain - workshop

manganan - restaurant

dalwikang paturuan - bilingual education

halgambilang - grade, score

manggagamot-hayop - veterinarian

palagamutang-hayop - veterinary medicine

Dalubhasaan ng Sakahan - Institute of Agriculture

angkat - import

luwas - export

tagapagsagawa - implementor


Dawnlorraine
Monday 21st of November 2005 07:01:19 AM
isogkabayo - horsepower

likhisog - engine

kabilsan - rate

takdang asal - discipline

hipno - edition

santaalaman - encyclopedia

hatinig - telephone

hatidlap - telegram


Gan1968
Tuesday 22nd of November 2005 11:56:15 PM
I can see someone has been busy :): Wow Dawn and thank you :) every little bit of Tagalog comes in handy :) and oh boy do I now see that you have been busy :)

Keep it going :) I am paying attention and making notes :):)


Dawnlorraine
Wednesday 23rd of November 2005 01:35:10 PM
Maraming salamat Gan! Natutuwa naman ako't nagustuhan mo ang mga sinulat ko. Salamat ulit!

Return to the TAGALOG Archive
Forward to the Current TAGALOG Discussion

Archive